Výsledky zápisu 2022-2023Informační schůzka pro rodiče

nově přijatých dětí do pobočky Koperníkova i do pobočky Slovenská se bude konat v mateřské škole Koperníkova 7 ve čtvrtek 16. června 2022 od 15:30 hodin v Červené třídě.

Účast pokud možno bez dětí.

Oznámení

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27 od 1. 9. 2022

Č.j.: Z-OZN 1/2022-23

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27, v souladu s ustanovením §34, §165 odst. 2, písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), platném znění a se zákonem č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

na základě posouzení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci v termínu zápisu do 4. 5. 2022, jsou přijati od 1.9.2022:

1) k předškolnímu vzdělávání s celodenní docházkou uchazeči

do pobočky Mateřská škola Slovenská, jejichž žádost byla registrována pod číslem:

(registrační číslo dítěte - výsledek rozhodnutí)

do pobočky Mateřská škola Koperníkova, jejichž žádost byla registrována pod číslem:

(registrační číslo dítěte - výsledek rozhodnutí)

2) k individuálnímu vzdělávání uchazeči

do pobočky Mateřská škola Koperníkova, jejichž žádost byla registrována pod číslem:

(registrační číslo dítěte - výsledek rozhodnutí)

Správní řízení pozastaveno

uchazeči budou vyzváni k doplnění potřebných náležitostí.

Správní řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí žádosti:

(registrační číslo dítěte)

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená. Toto oznámení bylo zveřejněno 13. 5. 2022.

Rozhodnutí o přijetí, nebude v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání (§ 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. správní řád) nebo jej obdržíte na informativní schůzce dne 16.6.2022.

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně, 16.5.2022 od 9-14 hodiny v mateřské škole Koperníkova 7, po té budou odeslána prostřednictvím České pošty na korespondenční adresu zákonného zástupce uvedenou v žádosti o přijetí. Zásilka bude určena do vlastních rukou adresáta.

V Praze 13. 5. 2022
Bc. Daniela Daňková
ředitelka školy

Jít na úvodní stránku