Školní řád 2022/2023

Platný od 1.9.2022

Obsah Školního řádu

 1. Vydání a závaznost školního řádu
 2. Cíle předškolního vzdělávání
 3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole
  3.1. Práva dítěte
  3.2. Povinnosti dítěte
  3.3. Zákonní zástupci mají právo
  3.4. Povinnosti zákonných zástupců
  3.5. Opatření týkající se zabezpečení zdraví dětí i zaměstnanců mateřské školy
  3.6. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
  3.7. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
  3.8. Vzdělávání dětí nadaných
 4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 5. Provozní podmínky a vnitřní režim školy
  5.1. Provoz a režim mateřské školy
  5.2. Časový rozpis aktivit
  5.3. Přivádění a vyzvedávání dětí
  5.4. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání a dosažených výsledcích. Dohled nad dětmi
  5.5. Pobyt dětí v prostorách školy
  5.6. Pobyt mimo areál školy
  5.7. Ochrana zdraví a zdravotní způsobilost dítěte
  5.8. Bezpečnost při specifických činnostech
  5.9. Odpovědnost zákonných zástupců za bezpečné prostředí
  5.10. Opatření při úrazu, evidence školních úrazů
  5.11. Organizace stravování dětí
  5.12. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
  5.13. Povinné předškolní vzdělávání
  5.14. Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a odhlašování ze stravování
  5.15. Omlouvání nepřítomnosti dítěte, které plní povinnou předškolní docházku
  5.16. Individuální vzdělávání dítěte
  5.17. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání
 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 7. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 8. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
 9. Bezpečnostní opatření
 10. Závěrečná ustanovení

Školní řád platný pro:
Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27
Slovenská 27, 120 00 Praha 2
IČ: 70890943
Zřizovatel Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 00 Praha 2

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, s účinností od 1. 9. 2022, kterým se upřesňují:

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

1. Vydání a závaznost školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Mateřská škola informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

2. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy). Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1.Práva dítěte:

Dítě má právo:

3.2.Povinnosti dítěte:

Dítě má povinnost:

3.3. Zákonní zástupci mají právo:

3.4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce dítěte má povinnost:

3.5. Opatření týkající se zabezpečení zdraví dětí i zaměstnanců mateřské školy

3.6. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy

Vyplývají z platné legislativy, pracovní náplně a interních předpisů školy. Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Pedagogickým pracovníkem školy je ředitelka školy, učitelka mateřské školy, asistent pedagoga.

Pedagogický pracovník má zejména povinnost:

Pedagog má zejména právo:

3.7. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Pedagog mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory. Pokud by po vyhodnocení plánu pedagogické podpory nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte.

Podpůrná opatření ve 2. - 5. stupni poskytuje škola dětem na základě doporučení odborného poradenského zařízení v souladu s platnou legislativou.

3.8. Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provozní podmínky a vnitřní režim školy

5.1. Provoz a režim denních vzdělávacích aktivit

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

Škola slučuje dvě pracoviště, která jsou označována jako pobočky mateřské školy.

Celkový počet tříd: 7 (pobočka Slovenská 2 třídy, pobočka Koperníkova 5 tříd).

Provoz v obou pobočkách končí uplynutím doby určené k pobytu dětí tj. v 17,30 hod., do této doby jsou rodiče povinni převzít dítě zpět do své péče.

Příchod dětí do mateřské školy je od 7,00 do 8,15 hodin, tak aby zákonní zástupci v 8,30 opustili budovu, která se v uvedenou dobu z bezpečnostních důvodů uzavírá. Pozdější příchod nebo vyzvednutí dítěte mimo uvedené časy je nutno předem dohodnout s pedagogem v dané třídě. Budovy školy se opět otevírají v 10,00 hodin.

Z bezpečnostních důvodů je vstup do budov poboček uzavřen v době

v této době je prováděn mokrý úklid společných prostor, šaten a schodiště nebo úklid tříd. Není možné zajistit průběžný vstup opozdilců. Všichni zaměstnanci se věnují práci mimo hlavní vstup a pedagogové jsou ve třídách.

Vyzvedávání dětí

Hlavní vstup je vybaven elektronickým systémem a video telefony. Při příchodu se identifikujte jménem a pohledem do kamery. Nevpouštějte do budovy neznámé osoby.

Opakované narušování provozní doby uvedené ve školním řádu a bezpečnostních opatření při vstupu může v konečném důsledku vést k ukončení předškolního vzdělávání, u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání upozornění na OSPOD.

Provoz mateřské školy je přerušen v měsíci prosinec - v době vánočních svátků a v měsících červenec a srpen - v době hlavních školních prázdnin. Rozsah přerušení a omezení provozu stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem školy. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům na základě usnesení Rady Městské části Praha 2 a zveřejní termín, místo a organizaci zajištění náhradního provozu mateřských škol Prahy 2 a možnost umístění dětí v určené mateřské škole v daném období hlavních školních prázdnin.

V případě, že výrazně poklesne počet docházejících dětí z důvodu nemocnosti, v době jarních prázdnin nebo státních svátků může být provoz školy omezen a vzdělávání zajišťuje pouze jedna pobočka mateřské školy. Informace jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu na nástěnkách v jednotlivých pobočkách a na www stránkách školy.

5.2. Časový rozpis aktivit

Vzdělávání probíhá v denním režimu aktivit

Časový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Ostatní časy jsou orientační a je možné je upravit podle programu a aktivit jednotlivých tříd.

Po příchodu dětí do třídy probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu nebo jsou nabízeny podle programu. V režimu dne je zohledňována potřeba soukromí dítěte, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je mu to umožněno. V případě potřeby je individuálně řešen adaptační režim podle individuality dítěte.

Za příznivého počasí tráví denně děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne.

Třídy v obou pobočkách jsou věkově smíšené, v jedné skupině jsou zařazeny děti zpravidla dvou ročníků předškolního vzdělávání. Denní program předškolního vzdělávání je realizován podle školního vzdělávacího programu „Pojď si s námi hrát, buď náš kamarád.“

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O těchto aktivitách jsou zákonní zástupci informování v dostatečném předstihu na nástěnkách jednotlivých tříd, v ročním přehledu na www stránkách školy nebo ústním sdělením pedagoga. Po dlouhodobé nepřítomnosti je vhodné ověřit aktuální stav akcí. V případě, že se dítě akce neúčastní, je pro něj vždy zajištěn náhradní program v jiné třídě. Poplatek za účast na těchto akcích je hrazen z fondu nadstandardních aktivit, které si schvalují na začátku školního roku zákonní zástupci dětí.

5.3. Předávání a vyzvedávání dětí

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě osobně, učitelce mateřské školy v dané třídě tak, aby o dítěti prokazatelně věděla (verbální kontakt). Dítě nepřebírá asistent pedagoga ani provozní zaměstnanci.

Dítě jsou povinni převléknout v šatně, dohlédnout na pečlivou hygienu rukou před vstupem do třídy a informovat učitelku o zdravotním stavu dítěte. Za dítě zodpovídají až do předání učitelce, neponechávají dítě v šatně nikdy samotné. Věci dětí ukládají do osobních skříněk označených značkou dítěte. Oblečení dětí zákonní zástupci označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Šatní osobní skřínka je určena k ukládání oblečení dětí. Oblečení uloží do skřínky podle pokynů pedagogů, tak jak si je bude postupně odebírat při oblékání. Při odchodu po předání dítěte zákonný zástupce zkontroluje obsah skřínky, zda je její obsah bezpečný (léky, ostré předměty zejména v kapsách oblečení nebo v batůžku s náhradním oblečením…). Vždy na konci týdne nebo před dlouhodobou nepřítomností odnese ZZ oblečení vyjma náhradního čistého prádla a roušek.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení vzdělávání od učitelky mateřské školy v dané třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní zástupci, kteří si vyzvednou své dítě na školní zahradě ihned po převzetí dítěte, opustí s dítětem bez prodlevy prostory zahrady. Vzhledem k bezpečnosti není možné zahradu dále využívat, je určena pouze pro pobyt dětí v mateřské škole za doprovodu učitelky nebo personálu školy.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Pověřenou osobou může být osoba právně odpovědná starší 18 let, ve výjimečných případech doporučujeme věk odpovědné osoby alespoň dosažení 15 let. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce ve třídě, kam dítě běžně dochází.

Při nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem či pověřenou osobou do 17,30 hodin, se stává toto dítě ohroženým (nezaopatřeným) v rámci sociálně právní ochrany dětí.

Postup při nevyzvednutí dítěte po skončení provozní doby:

Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník- ředitelka/učitelka:

5.4. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání a dosažených výsledcích.

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, formách, metodách a obsahu vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v mateřské škole a na webových stránkách školy. Ve školním řádu získají základní informace o v mateřské škole. V době konzultačních hodin nebo po individuální domluvě se mohou zákonní zástupci v odpoledních hodinách informovat u učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Delší konzultaci je nutno domluvit na dobu, kdy učitelky nepracují s dětmi.

O organizaci akcí jsou zákonní zástupci informováni v dostatečně velkém předstihu prostřednictvím písemné vývěsky na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Na začátku školního roku se koná informační schůzka, kde jsou zákonní zástupci informováni o podmínkách vzdělávání a organizaci provozu školy. Veškeré informace o připravovaných akcích jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím nástěnek v šatnách jednotlivých tříd nebo vestibulech škol.

Informace jsou dostupné včas. Doporučujeme sledovat vyvěšené informace. Roční plán akcí je veřejně přístupný i na webových stránkách školy.

Je-li vydané pravomocné rozhodnutí soudu o úpravě poměrů dítěte, mateřská škola bude postupovat podle tohoto rozhodnutí. Zákonní zástupci jsou povinni školu o jeho úpravě poměrů dítěte bezodkladně informovat.

5.5. Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny v Provozním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole a www stránkách školy. Stravování probíhá podle platné legislativy. Skladba jídla je v souladu s právními předpisy a stravovacími normativy podle vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších právních předpisů. Velikost porcí odpovídá stravovacím normám (viz uvedená vyhláška).

Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu a nápoje.

Kromě jídel zajišťuje školní jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, vodu). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Zahrady jsou vybaveny pítky.

Přihlášení ke školnímu stravování je provedeno automaticky při zápisu dítěte do mateřské školy. Při zahájení školního roku je nutno nahlásit učitelce režim stravování – celodenní nebo polodenní. Při celodenním stravování dostává dítě odpolední svačinu s sebou při mimořádném a včas nahlášeném odchodu domů po obědě.

Jídelníček je zveřejňován v pátek na týden následující, změna je vyhrazena v závislosti na dodavatelích.

Všechny děti - strávníci mají automaticky přihlášeno stravování ve všech stravovacích dnech.

Zrušení - odhlášení stravy na vybrané dny, je možné nejpozději do 13 hodin dne předcházejícího dni, ve kterém dochází ke změně - den na, který je oběd odhlašován. Po dnech pracovního klidu (většinou pondělí) je možné odhlásit stravu do 7,30 hod.

Vzhledem k financování stravování je nutné dodržovat platební kázeň při splatnosti úhrad!!!

Stravné se platí měsíčně, paušální částkou do 5. dne v měsíci. Vyúčtování přeplatků je provedeno k 31. 12. a k 30. 6. ve školním roce. V případě dítěte s dietním stravováním je zajištění stravování řešeno individuálně se zákonnými zástupci.

5.6. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v termínech od 2. - 16. května daného roku. Přesný termín stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej na www stránkách školy. K zápisu jsou zařazeny děti, které do 31. 8. daného roku dovrší tří let věku.

V případě volné kapacity mohou být děti do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. Přijímací řízení probíhá podle Správního řádu.

Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka mateřské školy na základě žádosti rodičů a lékařského potvrzení dětského lékaře. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy rodiče podávají v termínech zápisu. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 30 dnů od přijetí přihlášky. Rozhodnutí o přijetí jsou zveřejňována na webových stránkách školy a na přístupném místě školy, pod registračními čísly, nejdéle do 30 dnů od zahájení zápisu. Rozhodnutí jsou tímto považována za doručená.

Přijímací řízení probíhá podle Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Slovenská 27.

K předškolnímu vzdělávání lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na evidenčním listu. Na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné se povinnost povinného očkování nevztahuje.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním omezením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

5.7. Povinné předškolní vzdělávání

5.8. Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a odhlašování ze stravování.

Krátkodobou nepřítomnost oznámí zákonný zástupce včetně důvodu v dostatečném předstihu:

Zákonní zástupci omlouvají děti a odhlašují je zároveň ze stravování na den následující, nejpozději do 13,00 hodin, a to e mailem nebo osobně písemně do sešitů určených pro omluvy v šatnách jednotlivých tříd. V pondělí je možné odhlásit stravu ráno do 7,30 hod. V případě mimořádného odchodu po obědě, není možné odpolední svačiny odečítat z celkové výše stravného, ale svačina je vydána v době odchodu dítěte ze školy. Takto připravená svačina je určena k rychlé spotřebě. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění nebo nepřítomnosti) lze vyzvednout v době vydávání obědů do 12,00 hodin (platí pouze v první den nepřítomnosti). Oběd bude vydán v termoobalu.

5.9. Omlouvání nepřítomnosti dítěte, které plní povinnou předškolní docházku

Zákonný zástupce je povinen oznámit písemně předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě písemně neprodleně, nejpozději však do druhého dne od počátku nepřítomnosti.

Oznámení nepřítomnosti pro povinnou školní docházku je nutné provést písemně:

Ředitel je oprávněn v odůvodněných případech vyžadovat od zákonných zástupců, aby doložili nepřítomnost dítěte odpovídajícím způsobem.

Veškerá e mailová komunikace, bude vytištěna a založena ke třídní dokumentaci.

V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitele školy. Omluvy je nutné řešit včas, při větší neomluvené absenci má škola povinnost postupovat v souladu s §34a odst. 4., a oznámit neplnění povinné docházky orgánu sociálně právní ochrany dětí.

5.10. Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte odkaz na ŠVP, kde je uveden přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno. K ověření očekávaných výstupů je možné donést materiály prokazující vzdělávání dítěte. Termín ověření je stanoven na 3 týden v měsíci listopadu. Náhradní termín je stanoven na 1 týden v měsíci prosinci. Konkrétní termín bude oznámen do 31. 10. daného roku prostřednictvím e mailu, zákonným zástupcům a vyvěšen na www stránkách. V případě pobytu mimo území ČR bude přezkoušení řešeno individuálně podle platné legislativy.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Dítě musí okamžitě začít řádně navštěvovat mateřskou školu.

5.11. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za vzdělávání a její úhrada se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) a prováděcí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění., je stanoveno na dobu od 01. 09. do 31. 08. aktuálního školního roku, viz příloha Školního řádu č. 1.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1. Dohled nad dětmi

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka, jako pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Každá učitelka, je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému učiteli-pedagogovi školy.

6.2. Pobyt dětí v prostorách školy

Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ. Učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třída, herna, sociální zařízení, šatna). Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do mateřské školy nebezpečné předměty nebo hračky. Rodiče zodpovídají za kázeň vlastních dětí při společných akcích pořádaných v provozní době školy (např. posezení po besídce dětí ve třídách, pracovní dílny apod.) a spolupracují s učitelkou na vytvoření bezpečného prostředí v průběhu akce.

6.3. Pobyt mimo areál školy

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Děti jsou pravidelně upozorňovány na pravidla bezpečného chování, které je nutné dodržovat v době pobytu v mateřské škole i venkovním prostředí. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

6.4. Ochrana zdraví a zdravotní způsobilost dítěte

Rodiče jsou povinni předat dítě v mateřské škole zdravé, bez příznaků onemocnění. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Podávání léků dítěti pedagogem v mateřské škole není možné. V případě, že dítěti musí být podávány léky, protože by bylo ohroženo jeho zdraví, zákonný zástupce zajistí odborně proškolenou osobu, která tyto léky dítěti podá.

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Trvalý kašel, průjem, zvracení jsou příznaky onemocnění, i když dítě nemá teplotu. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte a ředitele.

V případě, že má dítě příznaky onemocnění nebo vši (zahmyzení vší vlasovou - „pediculosis“) má učitelka právo odmítnout přijetí dítěte do kolektivu s ohledem na ochranu zdraví ostatních účastníků vzdělávání.

6.5. Bezpečnost při specifických činnostech

Zejména při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP. Při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy -

6.6. Odpovědnost zákonných zástupců za bezpečné prostředí

Zákonní zástupci odpovídají za to, že jejich děti nenosí do školy nebezpečné předměty (léky, zápalky, zapalovače, ostré předměty), které mohou být příčinou úrazu. Pravidelně kontrolují obsah úložných skříněk na oblečení.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou. Veškeré cennosti (hračky, zlaté náušnice, řetízky, přívěsky, zavazadla odložená v šatnách…), které si dítě do školy přinese, má v mateřské škole na zodpovědnost zákonných zástupců a mateřská škola nenese odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození.

6.7. Opatření při úrazu, evidence školních úrazů

V případě školního úrazu pedagog zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni.

Pedagogové jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte, vyžádat si souhlas s případným ošetřením dítěte od daného lékaře.

Všichni zaměstnanci školy ohlašují ředitelce školy poznatky o tom, že je dítě šikanováno nebo že se šikany dopouští, že je vystaveno týrání či zneužívání i mimo mateřskou školu.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.

7. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematice seznamovaní s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) hráčství vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky, zaměstnanci školy a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci.

8. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

Do mateřské školy si děti mohou donést svoji oblíbenou hračku pouze v případě, když splňuje bezpečnostní podmínky a se souhlasem pedagoga. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

9. Bezpečnostní opatření

Zabezpečení budov školy

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání nebo předávání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře uzavřeny.

Další bezpečnostní opatření

10. Závěrečná ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2022.

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců mateřské školy s obsahem tohoto školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola osobně zákonné zástupce a zveřejní jej na viditelném místě v šatnách mateřské školy.

V Praze 25.8.2022

Mgr. Dagmar Hráchová Šrámková
ředitelka školy

Jít na úvodní stránku